Nézőtéri és személyzeti büfék üzemeltetésére írt ki pályázatot a Vígszínház

A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) üzemeltetésére és hasznosítására tett közzé pályázati felhívást a Vígszínház.

Preambulum

 

A jelen pályázat célja a Vígszínház Nonprofit Kft. kezelésében lévő büfék üzemeltetési és hasznosítási jogának ideiglenes, határozott időre történő átengedése.

 

Az egység alapvető feladata a Vígszínház és a Pesti Színház közönségének és személyzetének a kiszolgálása.

 

Alapvető funkciói:

- Az előadások előtt és alatt a színházi büfé biztosítása, a közönség kiszolgálása.

- Az előadások és próba időszak alatt a személyzeti büfé biztosítása, a személyzet ellátása.

 

A hasznosítási díj minimum mértékét a pályázat tartalmazza.

 

vig

 

1. Pályázati felhívás tárgya

 

A Vígszínház Nonprofit Kft. – (a továbbiakban: Kiíró) - használatában, és a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, természetben Budapesten, a Vígszínház és a Pesti Színház területén található vendéglátó-ipari egység üzemeltetése.

 

2. Pályázat főbb paraméterei

 

A jogviszony kezdete: 2014. augusztus 11.

A jogviszony vége: 2019. június 30.

 

Nyitva tartás: A Színház próba és előadás rendjéhez igazodva.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 10. - én 11:00 óra

Kiíró nyilvános bontást nem tart.

 

A pályázat benyújtásának helye: Vígszínház Nonprofit Kft. gazdasági igazgatóság titkársága, 1137 Budapest, Szent István krt. 14.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kérjük benyújtani.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. június 20. –ig


A pályázókat az eljárás eredményéről írásban értesítjük.

 

Az elbírálás szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat, a pályázati dokumentációban ismertetendő szempontok szerint.

 

A pályázattal kapcsolatban kérdéseket kizárólag írásban a következő címen lehet feltenni: vigszinhaz@vigszinhaz.hu

 

3. Pályázati feltételek

 

3.1. Általános feltételek

 

A pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki átlátható szervezet és megfelel a pályázati feltételeknek és elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.

 

3.2. Garanciális feltételek

 

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg a Kiíró rendelkezésére bocsásson 1 millió forint összegű ajánlati biztosítékot.

 

Az ajánlati biztosíték nyújtható, a fenti összegnek a Kiíró OTP Banknál vezetett 11784009-20602295 számú számlájára történő átutalással, illetve fenti összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan ajánlati bankgarancia nyújtásával. A bankgarancia érvényességi időtartama: 2014. július 31.

 

Amennyiben a nyertes Pályázó neki felróható okból a szerződéskötéstől eláll, vagy azt bármilyen oknál fogva nem írja alá, akkor az ajánlati biztosíték a Kiírót illeti meg.

 

Az eredménytelenül Pályázó részére az ajánlati biztosíték a szerződéskötést követő 8 napon belül visszajár, amennyiben az ajánlati biztosítékot átutalás formájában teljesítette.

 

A nyertes Pályázó által nyújtott ajánlati biztosíték a szerződést követően átalakul teljesítési biztosítékká, amennyiben az ajánlati biztosítékot átutalás formájában teljesítette a Pályázó. Amennyiben az ajánlati biztosítékot a Pályázó bankgarancia formájában teljesítette, akkor a szerződéskötéssel egy időben átad a Kiíró részére az ajánlati biztosíték összegével megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan teljesítési bankgaranciát. A teljesítési biztosíték szerződésben rögzített összege: 2 millió forint.

 

Az ajánlati biztosíték nyújtása akkor tekinthető teljesítettnek, ha a biztosíték összege a pályázat benyújtásának időpontjáig a Kiíró fenti számú bankszámláján megjelenik, vagy ha a pályázatba a Pályázó csatolja a bankgarancia eredeti példányát.

 

3.2.1. Szakmai alkalmassági feltétel

 

A szakmai alkalmasság a következő módon igazolható:

 

a.) A Pályázó csatoljon be minimum 500 főt befogadó kulturális létesítményben (Pl. színház, hangversenyterem, művelődési intézmény) üzemelő büfé üzemeltetéséről szóló referencianyilatkozatot.

A nyilatkozat tartalmazza a referenciaként megnevezett hely nevét, címét, valamint azt hogy mettől-meddig üzemeltette a Pályázó a vendéglátó-ipari egységet.

 

Alkalmasság minimum követelményei

 

A Pályázó szakmailag alkalmatlan, ha:

 

- nem rendelkezik legalább 1 db referenciával, mely minimum 500 főt befogadó kulturális létesítményben működő büfé 5 egymást követő éven keresztül történő üzemeltetésére vonatkozik.

 

3.3. Pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételek

 

A pénzügyi, gazdasági alkalmasság a Pályázók választása szerint, a következő módok egyikével igazolható:

 

a.) A Pályázó csatoljon be egy nyilatkozatot az előző 3 gazdasági év (2013., 2012., 2011.) mérleg szerinti eredményéről.

 

b.) A Pályázó csatoljon be valamennyi bankszámlájára vonatkozó, a pályázat benyújtási határidejéhez képest 30 napnál nem régebbi bankinformációt a következő tartalommal:

 

- mióta vezeti a Bank a számláját,

- a számlán sorban állás előfordult-e, és ha igen mekkora összegben és mennyi ideig.

 

Alkalmasság minimum követelményei:

 

A Pályázó pénzügyileg, gazdaságilag alkalmatlan, ha:

 

a.) az előző 3 gazdasági év (2013., 2012., 2011.) közül bármelyik két évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt, vagy,

 

b.) ha a számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat alapján bármely számláján, a pályázat beadását megelőző 12 hónapban 30 napnál hosszabb és 3 millió forintnál nagyobb sorban álló tétele előfordult.

 

3.4. A pályázat érvényességi követelményei:

 

Közös ajánlattétel esetén, a közös ajánlattevők csatolják be az együttműködésük részletes szabályozását tartalmazó megállapodást, valamint nyilatkozni kötelesek, hogy a teljesítésért egyetemleges felelősség vállalással tartoznak.

 

A késve érkezett pályázatokat Kiíró felbontás nélkül érvénytelennek nyilvánítja.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőig nem bocsátják a Kiíró rendelkezésére.

 

3.5. Kizáró okok:

 

A pályázaton nem vehet részt, illetve kizárásra kerül az olyan Pályázó, akinek 30 napnál régebbi adótartozása, vagy bármely tartozása van a Főváros Önkormányzata, mint helyi adóhatóság, illetve a központi adóhatóság, a NAV felé, kivéve ha a tartozás megfizetésére az adóhatóságtól halasztást kapott, illetve részletfizetésben állapodtak meg.

 

Szintén kizárásra kerül a pályázatból az a Pályázó, akinek a kiíró Vígszínház Nonprofit Kft. felé 30 napnál régebbi tartozása áll fenn. A tartozás hiányát külön igazolni nem szükséges, azt a kiíró ellenőrzi a könyvelési adatai között.

 

4. Csatolandó igazolások és nyilatkozatok:

 

Pályázó csatolja be a pályázat beadásához képest 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

 

Pályázó csatolja be a pályázat aláírójának, aki egyben a cégképviseletre is jogosult, aláírási címpéldányát.

 

Az önkormányzati adótartozás fenn nem állásásról Pályázó csatoljon be egy nyilatkozatot.

 

A központi adóhatóság (NAV) felé meglévő adótartózás fenn nem állásáról Pályázó csatoljon be nyilatkozatot.

 

Pályázó csatolja be nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket maradéktalanul elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Pályázó csatolja be a 2014 - 2015 évadra vonatkozó tervét az alábbiak ismertetésével:

 

- A terv tartalmazza a Pályázó által tervezett beruházásokat, ezen belül is az állagmegóvó, illetve színvonalnövelő beruházásokat, felújításokat.

 

- A terv tartalmazza a Pályázó által beszerelendő konyhatechnológiai eszközök, gépek, berendezések, és a vendéglátáshoz szükséges felszerelések, szervizkészletek, üzletberendezések ismertetését.

 

- A terv tartalmazza a foglalkoztatásra vonatkozó adatokat, részletezve a konyhai és a kiszolgáló személyzet tervezett létszámát. A létszámtervnél vegye figyelembe a Színház működési rendjét, igényét.

 

- A terv tartalmazzon egy tervezetet mind a közönségforgalmi büfé, mind pedig az un. színészbüfé étel- és italválasztékára vonatkozóan a 2014-2015. színházi évadra tervezett árakkal együtt.

 

5. A működéssel kapcsolatos feltételek

 

5.1. Pályázónak vállalnia kell a Vígszínház és a Pesti Színház előadásaihoz, próbáihoz igazodóan az un. színész büfé üzemeltetését is. A szükséges üzemeltetés idejéről Kiíró 72 órával megelőzően értesíti az üzemeltetőt.

 

Az igényelt minimális választék: üdítő ital, sör, bor, röviditalok, kávé, szendvics, friss saláták, művészbüfé esetén meleg étel.

 

5.2. A színész büfé árai maximum 100%-kal haladhatják meg az árúk beszerzési árát.

 

5.3. Pályázónak biztosítania kell a Vígszínház és a Pesti Színház előadásaihoz igazodóan, az un. közönségforgalmi büfé üzemeltetését is az előadások kezdete előtt 1 órával, az előadások végéig.

 

5.4. A Pályázónak vállalnia kell, hogy a működése során tekintettel lesz a Vígszínház és a Pesti Színház által képviselt művészeti szempontokra.

 

5.5. A Pályázónak vállalnia kell, hogy együttműködik a Kiíróval, annak marketing és PR feladatainak kivitelezése során.

 

5.6. Pályázónak vállalnia kell, hogy a vendéglátó-ipari egység működése során mindent elkövet annak érdekében, hogy a látogatottságát és ezáltal a helyszín ismertségét is növelje. Ennek érdekében megfelelő marketing és reklám tevékenységet fejt ki.

 

5.7. Valamennyi eladóhely általános árszínvonalát köteles egyeztetni a Színház vezetésével azzal a megkötéssel, hogy az 3. sz. mellékletben példaszerűen meghatározott ételek, italok árát maximált árként köteles tudomásul venni. Ennél magasabb árat csak a Színház igazgatóságával történt előzetes egyeztetést követően alkalmazhat.

 

6. Az üzemeltetendő vendéglátó-ipari egység leírása

 

A pályázattal érintett terület jelenleg is vendéglátó-ipari egységként működik. Az vendéglátó-ipari egységben található valamennyi konyhatechnológiai berendezés, eszköz, gép a jelenlegi üzemeltető tulajdona. Szintén a jelenlegi üzemeltető tulajdona az üzletberendezés és a szükséges vendéglátó felszerelés, szervizkészlet.

 

Fentieknek megfelelően a Pályázónak kalkulálnia kell a fent ismertetett eszközök biztosításával.

 

A pályázattal érintett helyiségek:

 

Vígszínház

 

1.1.1. alagsori büfé (eladótér + raktár + fogyasztótér) 193,9 m 2

1.1.2. főbejárati előcsarnokban mobil kiszolgáló pult

1.1.3. I. emeleti büfé 121,0 m 2

1.1.4. II. emeleti büfé 120,0 m 2

1.1.5. Stúdió-színpad büféje 20,5 m 2

1.1.6. Pezsgőbár (jelenleg raktár) 25,0 m 2

1.1.7. Színésztársalgó büfé 15,0 m 2

 

Pesti Színház

 

1.2.1. Földszinti büfé (kiszolgáló tér 39,4 m 2, raktár 8,6 m 2) 48,0 m 2

1.2.2. Földszinti bárpult a bejárattól jobbra

 

A Pályázó a vendéglátó-ipari egység berendezése előtt egyezetni köteles a Kiíró vezetőjével, és csak a hely színvonalának és szellemiségének megfelelő bútorok és berendezési tárgyak kerülhetnek elhelyezésre.

 

A területen reklámfelirattal ellátott tárgyakat (pl. reklámfelülettel ellátott poharak, székek, stb.) elhelyezni nem szabad.

 

7. Bírálati szempontok

 

7.1. A Kiíró a pályázatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint bírálja el.

 

Az 1. bírálati szempont kételemű árból tevődik össze:

Az ár egyik eleme a hasznosítási/bérleti díj nettó összege, amely a szerződés első évében 13 500.000,- forint + ÁFA összegnél nem lehet kevesebb.

Az ár másik eleme a pályázó által a Kiíró rendezvényeihez kapcsolódóan a Pályázó által nyújtandó vendéglátó-ipari szolgáltatás fedezetére megajánlott összeg nagysága.

 

A bérleti díj a következő évekre a Statisztikai Hivatal által az előző évre közzétett inflációs rátával azonos arányban növekszik. Azokat az ajánlatokat, melyek a fenti összegnél kisebb ajánlati összeget tartalmaznak, érvénytelennek fogjuk nyilvánítani.

 

A bérleti díj 9 hónapra elosztva, októbertől - júniusig egyenlő részletekben fizetendő.

 

A 2. bírálati szempont a terv kidolgozottsága, illetve megalapozottsága, színvonala.

 

7.2. Az egyes bírálati elemek esetében az adható pontszám: 1-10 között

 

Az 1. bírálati szempont esetében a legmagasabb pontszámot az az ajánlat kapja, melyben a havi hasznosítási/bérleti díj összege és a Pályázó által nyújtandó vendéglátó-ipari szolgáltatás fedezetére megajánlott összeg együttes értéke a legnagyobb.

 

A többi ajánlat pontszámát a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fordított arányosság képlete szerint számoljuk ki.

 

A 2. bírálati szempont esetében a Kiíró egy 3 tagú szakmai bizottságot hoz létre, és a tagok a sorbarendezés módszerével rangsorolják az ajánlatokat.

A legszínvonalasabb ajánlat kapja a maximális pontszámot. A Kiíró azt az ajánlatot tekinti a legszínvonalasabbnak, amely:

 

A beépítésre kerülő eszközök, berendezések vonatkozásában a legszínvonalasabb megoldást kínálja.

A legszélesebb étel- és italválasztékot kínálja.

A legjobb ár-értékarányt ajánlja.

A beruházások tekintetében a legnagyobb összegű beruházás végrehajtását vállalja.

A szolgáltatások legszélesebb körét kínálja.

 

7.3. Az egyes bírálati szempontokhoz tartozó súlyszámok:

 

1. bírálati szempont esetében: 60

2. bírálati szempont esetében: 40

 

7.4. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának módszere

 

Az egyes bírálati szempontokra adott pontszámokat megszorozzuk a súlyszámmal és a szorzatokat összeadjuk.

Az az összességében legelőnyösebb ajánlat, amely a szorzatok összege alapján a legmagasabb pontszámot kapja.

 

8. Egyéb előírások:

 

8.1. Kiíró biztosítja a helyszín megtekintésének a lehetőségét előzetes telefoni egyeztetés alapján.

Az egyeztetést Illyés Ákos főmérnöknél kell kezdeményezni a következő telefonszámon: +3630 240 2427

 

8.2. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

8.3. Az ajánlat készítésért Kiíró térítést nem fizet, annak valamennyi költsége a pályázót terheli.

 

8.4. A pályázati dokumentáció ellenértéke csak abban az esetben jár vissza, ha a Kiíró a jelzett időpontig nem hirdeti ki az eljárás nyertesét, vagy az eredménytelenséget.

 

8.5. Kiíró egy alkalommal biztosítja a benyújtott ajánlatok hiánypótlását. A hiánypótlás során az ajánlat értékelésre kerülő elemei (ajánlati ár és üzleti terv) nem pótolhatóak.

 

8.6. Kiíró tájékoztatja a Pályázókat, hogy a szerződés létrejöttének előfeltétele a tulajdonosi jogokat gyakorló Fővárosi Önkormányzat gazdasági bizottságának a hozzájárulása.

 

9. A pályázat formai követelményei

 

9.1. Az ajánlatokat egy eredeti és 2 másolati példányba kérjük benyújtani, zárt sértetlen csomagolásban.

 

9.2. A csomagolás megfelel, ha az ajánlatokat nem átlátszó borítékba teszik, vagy egyéb, nem lehet átlátszó módon becsomagolják. Ajánlatokat roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kérjük benyújtani. A kereskedelemben kapható spirálozó és hőkötőgépek önmagukban nem elégítik ki a fenti követelményt. A fenti követelmény kielégíthető a következő módon:

Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a Pályázó részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

 

9.3. A borítékon vagy a csomagoláson szerepeljen a Pályázó neve és címe.

 

9.4. A pályázatokat az alábbi tartalommal és az alábbi sorrendben kérjük benyújtani:

- Tartalomjegyzék oldalszámmal ellátva

- Felolvasólap (1. számú melléklet)

- Pénzügyi alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok

- Referencia levél/nyilatkozat

- Szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok

- Az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentumok

(Bankgarancia nyilatkozat, vagy az összeg átutalásának igazolására szolgáló dokumentum

- Elfogadó nyilatkozat (2. számú melléklet)

- Cégkivonat

- Nyilatkozat adótartózásokat illetően

- Aláírási címpéldány

- 2014-2015. évadra vonatkozó terv

 

Budapest, 2014. május 23.

 

Eszenyi Enikő

ügyvezető igazgató

 

 

Mellékletek és további információk itt találhatókhttp://szinhaz.blog.hu/media/image/2014-05-26/11892453/.

 

Forrás: Vígszínház

 

süti beállítások módosítása