Gazdasági vezetőt keres a veszprémi színház

A Veszprémi Petőfi Színház pályázatot hirdet gazdasági vezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időtartam
A munkavégzés helye: Veszprémi Petőfi Színház, 8200 Veszprém, Óvári Ferenc u. 2.

 

petofi szinhaz

 

A gazdasági vezető feladatai:
- A gazdasági vezető számára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §-ban meghatározott feladatok ellátása.
- A gazdasági vezető feladatait az igazgatóval szorosan együttműködve látja el.


Kiemelt szakmai feladatok:
- ellátja a Veszprémi Petőfi Színház költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat;
- a Veszprémi Petőfi Színház működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok ellátása;
- kötelezettségvállalás ellenjegyzése, érvényesítése, az utalvány ellenjegyzése;
- irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet; gazdasági intézkedéseket hoz;
- a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés,
- a Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
- okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés,
- vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői – vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat,
- az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély csatolása
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján.
- legalább öt éves vezetői tapasztalat,
- felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,


Elvárt kompetenciák:
- elhivatottság a gazdasági vezetői szakma és a színház iránt,
- dinamikus, proaktív személyiség,
- jó konfliktus-kezelő és problémamegoldó képesség,
- kiváló kommunikációs készség, prezentációs képesség,
- precizitás, felelősségvállalás, terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,
- eredmény - orientált szemlélet,
- közösségi szellem.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- színházi vagy költségvetési területen vagy versenyszférában szerzett szakmai-vezetői gyakorlat;
- angol és/ vagy német nyelv ismerete


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével;
- szakmai vezetői elképzelések megfogalmazása, amely magába foglalja
- egyrészről az intézmény gazdasági területei korszerű vezetői koncepciójának meghatározását (annak érdekében is, hogy a Veszprémi Petőfi Színház gazdasági szervezetének hatékony és racionális működtetése a legkisebb létszámmal, a legmagasabb minőség biztosítása mellett legyen megvalósítható);
- másrészről az intézmény gazdálkodásának racionalizálását célzó vezetői koncepciót a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok betartásával.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás);
- iskolai végzettséget, szakképesítést, és amennyiben rendelkezik vele a nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai vagy az okiratok eredetiben való bemutatása;
- az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély közjegyző által hitelesített másolata,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;
- a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2014. augusztus 25-től betölthető.
- A pályázat benyújtásának határideje (postai feladás napja): 2014. augusztus 5.
- A pályázat benyújtásának módja: csak postai úton nyújtható be, az alábbi címre: Veszprémi Petőfi Színház, Oberfrank Pál igazgató, 8200 Veszprém, Óvári Ferenc u. 2.
- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Oberfrank Pál igazgató,
+36 88 420 444

A pályázatok elbírálásának módja, rendje:
- A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább öttagú bizottságot a munkáltatói jogkör gyakorlója kéri fel. A bizottság munkájában Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Irodájának vezetője is részt vesz.

- A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. augusztus 19.


A pályázati kiírás közzétevője a Veszprémi Petőfi Színház.
Oberfrank Pál
igazgató

 

 

süti beállítások módosítása