Igazgatót keresnek a zalaegerszegi bábszínház élére

Zalaegerszeg pályázatot hirdet a Griff Bábszínház igazgatói állásának betöltésére.


Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Az igazgató feladatát munkaviszonyban látja el, a munka törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.

 

griff


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- a színház művészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenőrzése,

- az intézmény céljainak megfelelő működés feltételeinek széleskörű biztosítása,

- az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.


Pályázati feltételek:

- szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma, vagy oklevél), továbbá jogász, illetve közgazdász végzettség, - büntetlen előélet - legalább 5 év szakirányú (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött) szakmai gyakorlat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

- az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát, - a pályázó szakmai önéletrajzát,

- az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői programot,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

- nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról,

- hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről.

- bérigény megjelölését.


A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.

 

A színház 2013. éves költségvetésének irányszámai: alkalmazottak száma: 17 fő.

Főösszeg: 103.063 eFt.

Kiadások: személyi:44.136 eFt, járulék: 10.572 eFt, dologi: 48.128 eFt, egyéb működési célú kiadások: 227 eFt

Bevételek: saját bevétel: 16.884 eFt,

működési célú támogatások ÁH-n belül: 4.850 eFt,

működési célú támogatás ÁH-n kívül: 5690 eFt,

maradvány igénybevétel: 11.576 E Ft

finanszírozás: központi: 47.657 eFt

helyi önk.: 21.445 eFt

 

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:

- olyan szakmai program, melyben egyszerre összpontosul a színház kulturális értékeket közvetítő és ízlésformáló

- felelősségteljes - feladatának magas színvonalon történő tervezése és teljesítése, a közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a műfaji sokszínűség jegyében, az intézmény működtetésének és kihasználtságának optimális tervezése a gazdasági viszonyok alakulásának figyelembe vételével, a színház a megye és az ország kulturális

- ezen belül színművészeti

- életében betöltött szerepének pozicionálása, erősítése, a szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott intézményi kollektíva szerepének szem előtt tartása.


Munkabér és egyéb juttatások: - munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. december 29. A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. február 14.

 

A pályázatok elbírálásának rendje:

- Az igazgató kinevezéséről bizottsági és közgyűlési meghallgatások után a közgyűlés dönt.


A munkakör ellátásának kezdő időpontja, és a munkába lépés napja 2015. március 15-e. Az igazgatói kinevezés határozott időtartamra, 2020. február 15-ig szól.

 

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) kell benyújtani: Írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettő másolat) és elektronikus úton a mayor@zalaegerszeg.hu címre megküldeni.

 

 

 

süti beállítások módosítása