Büfé-üzemeltetésre hirdet pályázatot a Vígszínház

A Vígszínházban és a Pesti Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek üzemeltetésére és hasznosítására írt ki pályázatot a Vígszínház.


Preambulum

 

A jelen pályázat célja a Vígszínház Nonprofit Kft. kezelésében lévő büfék üzemeltetési és hasznosítási jogának ideiglenes, határozott időre történő átengedése.


Az egység alapvető feladata a Vígszínház és a Pesti Színház közönségének és személyzetének a kiszolgálása.


Alapvető funkciói:
• Az előadások előtt és alatt a színházi büfé biztosítása, a közönség kiszolgálása.
• Az előadások és próba időszak alatt a személyzeti büfé biztosítása, a személyzet ellátása.
A hasznosítási díj minimum mértékét a pályázat tartalmazza.

 

vigszinhaz

Fotó: Baumann Béla

 

1. Pályázati felhívás tárgya
A Vígszínház Nonprofit Kft. – (a továbbiakban: Kiíró) - használatában, és a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, természetben Budapesten, a Vígszínház és a Pesti Színház területén található vendéglátó-ipari egység üzemeltetése.


2. Pályázat főbb paraméterei
A jogviszony kezdete: 2015. október 01.

A jogviszony vége: 2020. szeptember 30.

Nyitva tartás: A Színház próba és előadás rendjéhez igazodva.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 13-án 11:00 óra
Kiíró nyilvános bontást nem tart.
A pályázat benyújtásának helye: Vígszínház Nonprofit Kft. gazdasági igazgatóság titkársága
1137 Budapest, Szent István krt. 14.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kérjük benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. július 20–áig
A pályázókat az eljárás eredményéről írásban értesítjük.
Az elbírálás szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat, a pályázati dokumentációban ismertetendő szempontok szerint.
A pályázattal kapcsolatban kérdéseket
kizárólag írásban a következő címen
lehet feltenni: vigszinhaz@vigszinhaz.hu

 

3. Pályázati feltételek
3.1. Általános feltételek
A pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki átlátható szervezet és megfelel a pályázati feltételeknek és elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.

 

3.2. Garanciális feltételek
A nyertes Pályázó a szerződés teljes idejére 2 millió Ft összegű teljesítési biztosítékot (kaució) nyújt Kiíró részére a szerződéskötéssel egy időben. A teljesítési biztosíték nyújtható az összegnek a Kiíró részére történő átutalással, illetve a biztosíték összegével megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan teljesítési bankgaranciával.

 

3.2.1. Szakmai alkalmassági feltétel
A szakmai alkalmasság a következő módon igazolható:
A Pályázó csatoljon be minimum 500 főt befogadó kulturális létesítményben (Pl. színház, hangversenyterem, művelődési intézmény) üzemelő büfé üzemeltetéséről szóló referencianyilatkozatot.
A nyilatkozat tartalmazza a referenciaként megnevezett hely nevét, címét, valamint azt hogy mettől-meddig üzemeltette a Pályázó a vendéglátó-ipari egységet.

Alkalmasság minimum követelményei
A Pályázó szakmailag alkalmatlan, ha:
- nem rendelkezik legalább 1 db referenciával, mely minimum 500 főt befogadó kulturális létesítményben működő büfé 3 egymást követő éven keresztül történő üzemeltetésére vonatkozik.

 

3.3. Pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételek
A pénzügyi, gazdasági alkalmasság a Pályázók választása szerint, a következő módok egyikével igazolható:
a.) A Pályázó csatoljon be egy nyilatkozatot az előző 3 üzleti év (2014., 2013., 2012.) mérleg szerinti eredményéről.
b.) A Pályázó csatoljon be valamennyi bankszámlájára vonatkozó, a pályázat benyújtási határidejéhez képest 30 napnál nem régebbi bankinformációt a következő tartalommal:
- mióta vezeti a Bank a számláját,
- a számlán sorban állás előfordult-e, és ha igen mekkora összegben és mennyi ideig.

Alkalmasság minimum követelményei:
A Pályázó pénzügyileg, gazdaságilag alkalmatlan, ha:
a.) az előző 3 üzleti év év (2014., 2013., 2012.) közül bármelyik két évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt, vagy,
b.) ha a számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat alapján bármely számláján, a pályázat beadását megelőző 12 hónapban 30 napnál hosszabb és 3 millió forintnál nagyobb sorban álló tétele előfordult.

 

3.4. A pályázat érvényességi követelményei:
Közös ajánlattétel esetén, a közös ajánlattevők csatolják be az együttműködésük részletes szabályozását tartalmazó megállapodást, valamint nyilatkozni kötelesek, hogy a teljesítésért egyetemleges felelősség vállalással tartoznak.
A késve érkezett pályázatokat Kiíró felbontás nélkül érvénytelennek nyilvánítja.

 

3.5. Kizáró okok:
A pályázaton nem vehet részt, illetve kizárásra kerül az olyan Pályázó, akinek 3 hónapnál régebbi adótartozása, vagy bármely tartozása van a Főváros Önkormányzata, mint helyi adóhatóság, illetve a központi adóhatóság, a NAV felé, kivéve, ha a tartozás megfizetésére az adóhatóságtól halasztást kapott, illetve részletfizetésben állapodtak meg.

Szintén kizárásra kerül a pályázatból az a Pályázó, akinek a kiíró Vígszínház Nonprofit Kft. felé 30 napnál régebbi tartozása áll fenn. A tartozás hiányát külön igazolni nem szükséges, azt a kiíró ellenőrzi a könyvelési adatai között.

 

4. Csatolandó igazolások és nyilatkozatok:
• Pályázó csatolja be a pályázat beadásához képest 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.
• Pályázó csatolja be a pályázat aláírójának, aki egyben a cégképviseletre is jogosult, aláírási címpéldányát.
• Az önkormányzati adótartozás fenn nem állásásról Pályázó csatoljon be nyilatkozatot.
• A központi adóhatóság (NAV) felé meglévő adótartózás fenn nem állásáról Pályázó csatoljon be nyilatkozatot.
• Pályázó csatolja be nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket maradéktalanul elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
• Pályázó csatolja be a 2015–2016. évadra vonatkozó tervét az alábbiak ismertetésével:
o A terv tartalmazza a Pályázó által tervezett beruházásokat, ezen belül is az állagmegóvó, illetve színvonalnövelő beruházásokat, felújításokat.
o A terv tartalmazza a Pályázó által beszerelendő konyhatechnológiai eszközök, gépek, berendezések, és a vendéglátáshoz szükséges felszerelések, szervizkészletek, üzletberendezések ismertetését.
o A terv tartalmazza a foglalkoztatásra vonatkozó adatokat, részletezve a konyhai és a kiszolgáló személyzet tervezett létszámát. A létszámtervnél vegye figyelembe a Színház működési rendjét, igényét.
o *Az terv tartalmazzon egy tervezetet mind a közönségforgalmi büfé, mind pedig az un. színészbüfé étel- és italválasztékára vonatkozóan a 2015-2016. színházi évadra tervezett árakkal együtt.

 

A teljes pályázati kiírás innen letölthető (.doc).

 

süti beállítások módosítása