342 ezer nézőt fogadott a Madách - Jövőre többet játszanak a RAM-ban

Az idei éva­dot 99,7 szá­za­lé­kos lá­to­ga­tott­ság­gal zár­ta a Madách Színház, amely­nek leg­na­gyobb si­ke­re a Mamma Mia! cí­mű mu­si­cal volt.

 

madach

 

A 2014-15-ös évad­ban össze­sen 423 elő­adást ját­szott a szín­ház 342 514 né­ző előtt, 99,7 szá­za­lé­kos lá­to­ga­tott­ság mel­lett - ol­vas­ha­tó a Madách Színház köz­le­mé­nyé­ben.

Mint fel­idé­zik, az elő­ző, 2013-14-es évad­ban 356 elő­adá­suk volt 261 815 né­ző előtt, ami 96 szá­za­lé­kos lá­to­ga­tott­sá­got je­len­tett.

Az idei évad ki­emel­ke­dő si­ke­re Benny Andersson, Björn Ulvaeus és Catherine Johnson Mamma Mia! cí­mű mu­si­cal­je volt, ame­lyet egyet­len évad alatt össze­sen 113 al­ka­lom­mal ját­szot­tak csak­nem 130 ezer né­ző előtt.

A Mamma Mia! mel­lett a most zá­ru­ló sze­zon­ban Szemenyei János, Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba Vuk; Fekete György és Munkácsi Miklós Dögkeselyű; Somogyi Gyula, Eisemann Mihály és Zágon István Fekete Péter cí­mű mű­vét; va­la­mint P.G. Wodehouse és a Goodale-fivérek Agyeldobás cí­mű da­rab­ját tűz­te mű­sor­ra a szín­ház.

A 2014-15-ös évad a ju­bi­le­u­mok éve volt a Madách Színházban: hat pro­duk­ci­ó­juk is ke­rek elő­adás­szá­mot ért meg. A Páratlan Páros II. ok­tó­ber­ben a 200., a Macskák no­vem­ber­ben az 1400., a József és a szí­nes szé­les­vász­nú álom­ka­bát ja­nu­ár­ban a 200. elő­adá­sát ün­ne­pel­het­te. A Csoportterápiát már­ci­us­ban 100., a Mary Poppinst má­jus­ban 200., a Mamma Mia! cí­mű mu­si­calt pe­dig jú­li­us­ban 100. al­ka­lom­mal lát­hat­ta a kö­zön­ség.

Az idei évad­ban új ját­szó­he­lyen is lát­hat­ták a szín­ház elő­adá­sa­it a né­zők: a RaM Colosseumban össze­sen 44 elő­adást ját­szot­tak. A si­ke­res együtt­mű­kö­dést a jö­vő évad­ban is foly­tat­ják, ha­von­ta már tíz elő­adást tar­ta­nak ott.

 

süti beállítások módosítása