Video-net úti comedy

Filó Vera: Szobalánynak Londonban

Nánay István


Színházi berkekben Filó Vera nevének gyanús felhangja van. Úgy is mondhatnánk, hogy a posztmodern lilaság szinonimájaként vonult be a magyar színházi köztudatba, pedig a dramaturgok többsége a szerzõt már hat-nyolc éve, elsõ zsengéinek megszületésétõl kezdve kitartóan próbálja elfogadtatni a rendezõkkel és igazgatókkal. Igyekezetük mind ez idáig nem járt sikerrel, míg ugyanis a lelkes pártolók a mûvek írói-dramaturgiai megoldásainak forradalmi újdonságát hangsúlyozták, a gyakorló színháziak a darabok elõadhatatlanságát bizonygatták. Most mintha közelednének a frontvonalak: Filó Vera legutóbbi, Szobalánynak Londonba címû opusát tavaly a Nyílt Fórum felolvasó színháza - a találóbb Egy szobalány Londonban címen - tûzte mûsorára, az idén pedig Zsámbékon Jámbor József vállalkozott e szöveg megrendezésére.

Video-net úti comedy

Filó Vera: Szobalánynak Londonban

Nánay István


Színházi berkekben Filó Vera nevének gyanús felhangja van. Úgy is mondhatnánk, hogy a posztmodern lilaság szinonimájaként vonult be a magyar színházi köztudatba, pedig a dramaturgok többsége a szerzőt már hat-nyolc éve, első zsengéinek megszületésétől kezdve kitartóan próbálja elfogadtatni a rendezőkkel és igazgatókkal. Igyekezetük mind ez idáig nem járt sikerrel, míg ugyanis a lelkes pártolók a művek írói-dramaturgiai megoldásainak forradalmi újdonságát hangsúlyozták, a gyakorló színháziak a darabok előadhatatlanságát bizonygatták. Most mintha közelednének a frontvonalak: Filó Vera legutóbbi, Szobalánynak Londonba című opusát tavaly a Nyílt Fórum felolvasó színháza - a találóbb Egy szobalány Londonban címen - tűzte műsorára, az idén pedig Zsámbékon Jámbor József vállalkozott e szöveg megrendezésére.

Mi az oka annak, hogy a szerzőt és műveit ilyen polárisan eltérő módon ítélik meg, avagy változott-e - s ha igen, miben - az utolsó darab az előzőekhez képest? A drámaíró Filó Vera gondolkodásmódjára és kommunikációjára jól érzékelhetően három dolog hat: a kortárs próza írástechnikája, a televízió és a videó, illetve a számítógép és a reklám nyelve. Számára a szó és a kép egyenrangú, sőt, talán a képi közlésmódban otthonosabban mozog, mint a szövegesben. Ezt igazolja, hogy egyik természetes és leginkább kultivált közege a képregény, amelyet maga ír, rajzol. Az ő generációja a valóság és a virtuális valóság között jóval kevésbé tesz különbséget, mint azok, akik egyértelműen a szó bűvöletében nőttek fel. Részben ez is magyarázza, hogy Filó Vera s kortársai a nyitott és interaktív formákat magától értetődőnek tartják, nem úgy, mint azok, akik a zárt műalkotás ideálját szokták meg.

Mindez szorosan összefügg azzal, hogy miként lehet érzékeltetni a drámában s főleg a színpadon az idő- és térbeli bizonytalanságot. Ezzel a kérdéssel a modern (és/vagy a posztmodern) próza már többé-kevésbé megbirkózott. Annak ugyanis kialakult technikái vannak, hogy a prózaíró hogyan ábrázolja, netán csupán sejteti, ha valamilyen esemény egy másikhoz képest térben vagy időben előbb, illetve utóbb történik, esetleg képzeletben, álomban, drogos befolyásoltság alatt játszódik, netán csak fantázia.A Török kútnál (az előtérben: Szoták Andrea)


Ez a technika természetesen a drámában is alkalmazható, csak éppen a színre állítás során áthidalhatatlan nehézségeket okoz(hat). A színház ugyanis a helyzeteket - függetlenül attól, hogy azok valóságosak vagy virtuálisak - reálissá teszi. Természetesen számos szcenikai és más rendezői eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy a különböző síkokat éreztetni lehessen, ugyanakkor azonban a színész a képzeletbeli drámai alakot is ugyanolyan hús-vér személyiséggé teszi, mint a reálisan megírtat. A szóban forgó problémakörnek ez az egyik, de a színháziak elutasítása szempontjából döntő aspektusa.

Filó Vera viszont nem törődik azzal, hogy darabjait hogyan lehet színpadra állítani, ez legyen a színházak, a rendezők gondja, ő konokul a saját szemlélete és meggyőződése szerint ír. Darabjaiban gyakran ő maga a főszereplő, de pontosabb, ha azt mondjuk: valamilyen alteregója, akinek alaptevékenysége az írás, a rajzolás, az alkotás, tehát a művek középpontjába eleve kétszintes folyamat kerül: látjuk az alkotót, amint dolgozik, s egyben a munka végeredményét, a jelenetet, a születő darabot, a képzelt és megelevenedő darabbeli alakokat. Ezek tökéletesen összekeverednek, s nem vagy alig lehet kibogozni, ki kicsoda, s milyen viszonyban van a többiekkel, a darab többi rétegével. Mindezt ráadásul megbolondítja a tévé, amelyben a megjelenő képek ugyanolyan funkciójúak, mint a - jobb híján - reálisnak nevezhető jelenetek. S a szereplők természetesen szókészletében szegényes, szintaktikai szerkezeteiben hiányos, szubkulturális és zárt értelmiségi rétegnyelvi hatásokat keverő, roncsolt nyelven - nem beszélnek - kommunikálnak egymással. A felvillantott jellemzőkön túl s mindenekfölött Filó Vera darabjai játékosak, a szerző ugyanis sem a témáit, sem az írói problémákat nem éli meg sorskérdésekként. A korábbi korok ironikus, groteszk, illetve abszurd hangütésével szemben e darabokban a nonszensz, a blődli, a szójáték, a szóvicc, a helyzetek kifordítása uralkodik, ha úgy tetszik: valami kamaszos pimaszság.

Mindez persze a legújabb Filó-darabot is jellemzi, most mégis megtört a jég, s a felolvasás után valóságosan is megelevenedett a mű. Jámbor József nem először próbálkozik olyan szöveggel, amely első olvasásra színpadidegennek tűnik, aztán a színre állítás során kiderül: valamilyen szinten színpadilag is működőképes. Zsámbékon a Szobalánynak Londonba is működött "valamilyen szinten", de a rendező a dráma alapvető megjeleníthetőségi kérdéseit vagy megkerülte, vagy nem oldotta meg.

A darab történetének elmondására aligha mernék vállalkozni, mert ahhoz, hogy ebben a virtuális utazássztoriban rendet tegyünk, el kellene döntenünk, hogy vajon Filó Vera képzeletében játszódik-e le mindaz, ami a szobalánnyal megesik Londonban, vagy a repülőn egy néger útitársának meséli az egészet (mint ahogy az egyik jelenetsort valóban ilyen szituációban látjuk-halljuk), vagy ez egy írásának megelevenedése, esetleg tévéjáték. Netán ténylegesen lezajló eseménysor a londoni munkavállalás, a szerelemkeresés, a sok kaland? Az olvasó-néző az egyik pillanatban ezt a szálat, a másikban egy másikat vagy harmadikat tart-tarthat reálisnak. A szerző minduntalan visszavonja azt, amit állít, de aztán újabb állítását is visszavonja, ettől totális a bizonytalanság: kivel, mikor, hol, mi történik. Ez roppant jó és szórakoztató befogadói játék - olvasva. Már-már becsapódunk, hiszen az író Filó Vera ezúttal hosszú összefüggő jelenetsorokat komponál - tehát beleélhetjük magunkat a hősnő, Filó Vera londoni mindennapjaiba -, hogy aztán egy-egy csavarral minden befogadói beidegzettségünket megkérdőjelezze.

Jámbor József rendezői koncepciójának lényege: a virtuális utazást valóságossá tette. Egy hiper-szuper Volán buszon utaznak a nézők, a szobalánynak álló főszereplő s a szituációknak megfelelően hol ez, hol az a színész. Az előadás ugyanis sok helyen játszódik: a Művelődési Ház előtti téren, a Török kútnál, a Deák-udvaron, a Zárdakertben s a végjáték a Művelődési Ház udvarán, tehát azokon a helyeken, ahol az elmúlt években a Zsámbéki Szombatok rendezvényei zajlottak. S persze útközben, azaz a buszon. Narrátor-idegenvezető igazítja el a közönséget a látnivalók s az események zűrzavarában, bennünket is a Filó Vera nevű hősnő viszontagságos utazásának részesévé téve.

A rendezőnek az a döntése, hogy középkori színházi formákból eredezteti az előadás formai keretét, logikusnak tűnik, ugyanakkor a mű lényegét lúgozza ki. Ha a darab a valóság és a fikció egyenértékűségét, ugyanakkor viszonylagosságát állítja középpontba, akkor ezt miért ne lehetne úgy értelmezni, hogy minden a reális szinten válik azonos értékűvé? Persze lehet, csak így az intellektuális játék vész el. Nem az lesz érdekes, hogy mikor milyen időben és síkon vagyunk, hanem az, hogy felszállunk a buszba, helyet keresünk, vagy ketten-hárman szorongunk egy ülésen, vagy álldogálunk, aztán leszállunk, odaterelődünk egy látványossághoz, s alig vettük tudomásul, hogy mi zajlik a szemünk előtt, már mehetünk vissza a buszba, s kezdődhet minden elölről.A buszon: Szoták Andrea, Kelemen Tímea és Halmi Gábor Koncz Zsuzsa felvételei


Ezt a megoldást persze felfoghatjuk úgy is, hogy ilyen az élet, ilyenek vagyunk a hétköznapokban, hiszen így zötykölődünk munkába menet-jövet, így figyelünk a környezetünkre, így kapunk félinformációkat, félbenyomásokat, félélményeket, s körülbelül annyit értünk meg a körülöttünk zajló eseményekből - legyenek azok politikaiak, családiak, személyesek vagy bármilyenek -, mint amennyit ebből az utazásból.

Ha eltekintünk a rendezői koncepció alapproblémájától, a Szobalánynak Londonba kellemes esti kikapcsolódás. Jámbor József egy-egy helyszínen jól megtalálja azokat a lehetőségeket, amelyek a jelenetek teatralitását szolgálhatják. Természetes, hogy a börtönben játszódó epizódok helyszínéül a Török kút mélyét választja, s mi, nézők fölülről figyelhetjük a játékos gyilkolódást. Azokat a szituációkat, amelyek a bárok bejáratai előtt játszódnak, a rendező a buszhoz szervezi, a kidobóemberek már a jármű ajtajában elállják a kedvesét a mulatóban kereső hősnő útját. A londoni szállodában játszódó jelenetek az őspark-jellegét megőrző Zárdakert kis tava mellé kerülnek, ahol különböző szegletekben, házacskák mellett, bokrok tövében - tehát eredeti urbánus közegükből kiemelve - zajlik a hotelszemélyzet bemutatkozása, a különböző vendégek és alkalmazottak nyílt vagy diszkrét szexuális ajánlkozása, a Szobalány telefonbeszélgetése szerelmével stb. A fiú és a lány közötti magyarországi - egy lehetséges értelmezés szerint tényleg jelen idejű, tehát valóságos - epizódsor helyszíne pedig a Művelődési Ház zárt udvara, amely intimitásával valamiféle megnyugvást hoz a zaklatott utazás végén. A Kalapos fiú zongorázik (Keresztes Tamás), rátalál a Szobalány (Szoták Andrea), egy ütött-kopott asztalon csókolóznak, kedves szavakat suttognak egymás fülébe, de a háttér ablakaiban feltűnnek a többiek - Kelemen Tímea, Hajdú Péter, Halmi Gábor, Jánosfalvi Péter, Révész Béla és Vásári József, akik a darab sok-sok szerepét eljátszották, rohantak egyik helyszínről a másikra, mialatt a közönség a keskeny kis utcákban lépésben buszozott -, s pár szavukkal, jelenlétükkel, keretbe foglalt sziluettjükkel széttörik az alig bimbózó idillt.

A rendező, akárcsak az író, visszavonta, amit felépített, még ha nem is egyformán tették ugyanazt. Az általam látott előadáson a visszavonásban a természet is közreműködött: az utolsó jelenetre megjött az előadás kezdete óta fenyegető nyári zápor. A közös ázás élményétől - de ettől függetlenül is - a zárórészben megszületett az, amiért a mű íródott: a szeretetéhség, a szerelemvágy, az érzelmi kiszolgáltatottság tragikomikus látlelete.

Filó Verának tehát megvolt az első bemutatója, s ez mindenképpen áttörésnek számít. Ugyanakkor mindaz, amivel ő mint drámaíró próbálkozik, a színházak számára továbbra is megoldandó feladat marad.


Filó Vera: Szobalánynak Londonban
(Zsámbéki Szombatok)


Díszlet: Daróczi Sándor

Jelmez: Kovalcsik Anikó

Fény-hang: Turjánszky Zoltán

Rendezte: Jámbor József

Szereplők: Szoták Andrea, Keresztes Tamás, Kelemen Tímea, Hajdú Péter, Halmi Gábor, Révész Béla, Vásári József, Jánosfalvi Péter

süti beállítások módosítása