Krízisben a Tamási Áron Színház

Sajnos úgy tûnik a kõszínházak mûködési feltételeit veszélyeztetõ költségvetési tervek születése nem csak határainkon belül létezõ probléma.  A sepsiszentgyörgyi Városi Tanács által a napokban közzétett, 2007. évre vonatkozó költségvetési határozat alapján a Tamási Áron Színháznak megítélt csökkentett támogatás összege Bocsárdi László igazgató szerint ellehetetleníti a színház további mûködését.

Új előadások létrehozására a 2oo7-es évben mínusz (!) 8.529 leje marad a Tamási Áron Színháznak. A színház és a Művészeti Tanács a költségvetés újratárgyalását kéri, arra hivatkozva, hogy a megszavazott 1,85 millió lej szubvenció túl kevés a színház működésére, a támogatás 20 %-os csökkentése pedig indokolatlan, hiszen a színház a 2006-os évre vonatkozó minden vállalását teljesítette.
A 2oo6-os év végén lezajlott egyeztetések és a színháznak a 2oo7-es évre vonatkozó terveinek elkészülte után a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2oo6 december 12-én nyújtotta be a 2oo7-es évre vonatkozó költségvetési kérelmét fenntartójához, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsához. Terveinek megvalósításához a színház a 2oo7-es évre 2,9 millió lej szubvenciót kért a fenntartótól. A Városi Tanács elutasító válasza nyomán az intézmény költségvetés-tervét újraszámolták, s minden fejlesztési, épület-karbantartási költség kiiktatásával 2,63 millió lejre csökkentették a fenntartótól igényelt összeget.

Minden korábbi egyeztetés és ígéret dacára azonban a Városi Tanács a 3/2oo7-es számú határozattal mindösszesen 1,85 millió lej szubvenciót ítélt meg az intézménynek. (A tavalyi, 2oo6-os évben a színház teljes költségvetése 2,54 millió lej volt: 2,o9 millió szubvenció, 455.7o5 lej saját bevétel.) A 2oo7-re előirányzott szubvenció összegéből kizárólag az alkalmazottak bérei és az épület rezsiköltségei fedezhető. Új előadások létrehozására a 2oo7-es évben mínusz (!) 8.529 leje marad a Tamási Áron Színháznak. Bocsárdi László igazgató szerint ilyen feltételek mellett a színház további működése lehetetlenné válik. Új előadások készítésére saját költségvetéséből a színháznak várhatóan nem lesz pénze, következésképpen pályázati bevételeitől is elesik, a jegybevételek kiesése miatt az pedig az intézmény saját bevétele gyakorlatilag a nullával lesz egyenlő.

Az igazgató szerint érthetetlen, hogy miért tartotta szükségesnek a Városi Tanács, hogy az intézmény költségvetését reális értékében mintegy 2o%-kal csökkentse, hiszen a színház a 2oo6-os évre vonatkozó minden vállalását teljesítette, bizonyságát adva annak, hogy a rábízott közpénzzel eredményesen tud gazdálkodni.

A helyzet súlyosságára való tekintettel az intézmény igazgatója 2oo7. február 13-ára összehívta a színház Művészeti Tanácsát, s tájékoztatta annak tagjait a színház körül kialakult helyzetről. A Művészeti Tanáccsal való egyeztetés nyomán az intézmény vezetője kéri a fenntartótótól, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsától a színház idei költségvetés-tervének újratárgyalását. Ennek támogatására a színház Művészeti Tanácsa nyilatkozatot fogadott el, melyet Bocsárdi László igazgató Albert Álmos polgármesterhez címzett levelével együtt jelen sajtóközleményhez mellékelünk.

A színház vezetősége és Művészeti Tanácsa egy találkozót is kezdeményezett továbbá, melyen a városvezetés (Albert Álmos polgármester és a Városi Tanács illetékes bizottságainak) részvételével a színház körüli helyzetet szeretnék megnyugtatóan tisztázni. Kérésük szerint a találkozóra a mai naptól (február 14) számított egy héten belül sor kellene kerüljön.

Tamási Áron Színház, irodalmi titkárság

 

 
Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Albert Álmos Polgármester úr figyelmébe

Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa
Tanügyi, kulturális, tudományos és sport bizottság
Keresztély Irma Elnök asszony figyelmébe

Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa
Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság
Kató Béla Elnök úr figyelmébe

 


Nyilatkozat

Alulírottak, a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Művészeti Tanácsának tagjai a mai nap, 2oo7 február 13-án részt vettünk azon a tanácskozáson, melyen a színház vezetősége tájékoztatott bennünket az intézmény 2oo6-os évben folytatott tevékenységéről, valamint azokról a körülményekről is, melyek között a színháznak a 2oo7-es évben várhatóan működnie kell.

A színház Művészeti Tanácsa kiválónak értékelte a színház tavalyi munkáját, úgy véljük, hogy a Tamási Áron Színház továbbra is a magyar és a romániai színjátszás élvonalában van. Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a Fenntartó a színház költségvetését a tavalyi évhez képest reális értékében mintegy 20%-kal szándékszik csökkenteni egy olyan határozattal, melynek nyilvánvaló és közvetlen hatása az, hogy a megye első kulturális intézményének munkája lehetetlenné válik.

Nem hisszük, hogy a Fenntartó azt tűzte volna ki célul, hogy az intézményt megszüntesse. A 2oo6-os év költségvetési adatainak és a 2oo7-es évre megítélt szubvenció összegének ismeretében azonban nyilvánvaló, hogy az idei költségvetés feltételei közt az intézmény nem tud majd működni. A testület, melynek tagjai vagyunk, költségvetési ügyekben nem illetékes, csak tanáccsal szolgálhat az intézmény vezetőségének vagy fenntartójának. Figyelembe véve azonban azt az értéket, melyet jelen pillanatban a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház a város és az erdélyi magyarság számára képvisel, kötelességünknek érezzük, hogy az intézmény további sorsát illetően állást foglaljunk.

Az intézmény előadásaira Sepsiszentgyörgyön is van igény, nemcsak a megye- vagy országhatárokon túl, s ez számszerűen is bizonyítható. Jelen pillanatban a sepsiszentgyörgyi színház a megye legfontosabb kulturális intézménye, előadásai a város hírét öregbítik. Abszurdnak tűnik tehát, hogy városunk jó hírét olyan művészeknek kell széthordani a világban, akiket mélyen az országos átlagkereset alatt kénytelen fizetni a színház. Érthetetlen, hogy a megye legnagyobb kulturális intézményét miért akarja olyan költségvetési feltételek közé kényszeríteni a Városi Tanács, melyek nemhogy munkájának minőségét, de puszta fennmaradását is veszélybe sodorják.

Ismerjük, és egyetértünk azzal a felterjesztéssel, melyet a színház vezetősége készített elő és nyújt be a Városi Tanácsnak, s kötelességünknek érezzük, hogy állásfoglalásunkkal mi is támogassuk azt, ezért mellékeljük nyilatkozatunkat a színház vezetőségének mai napon kelt beadványához.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy az elkövetkező egy héten belül sor kerüljön egy olyan találkozóra a Fenntartó képviselői - a Polgármester, a Városi Tanács gazdasági- és művelődési bizottsága - valamint a színház vezetősége és Művészeti Tanácsa között, melyen a kialakult helyzetet megnyugtatóan tisztázni tudnánk.

Tisztelettel,
a Tamási Áron Színház Művészeti Tanácsa:
Bogdán László, Deák Gyula, Jánó Mihály, Kicsid Gizella, Kiss Jenő, Kónya Ádám, Nemes Levente, Pálffy Tibor, Salamon András, Szilágyi Zsolt, Varga Mihály.

Bíró Béla, Kovács István lelkész és Szabó Tibor külföldön tartózkodott, ezért a Művészeti Tanács ülésén nem vehetett részt .

Sepsiszentgyörgy, 2007 február 14.

 

Primăria Municipiului Sf. Gheorghe

D-lui Primar Albert Álmos

Stmate D-le Primar!

Prin prezenta doresc să-mi exprim punctul de vedere în legătură cu suma repartizată Teatrului Tamási Áron conform Hotărârii Nr. 3./2007 al Consiliului Local.

Datorită faptului că suma acordată acoperă doar cheltuielile de personal la nivelul anului 2006 (aflat mult sub nivelul valorii artiştilor instituţiei), şi o parte din cheltuielile întreţinerii infrastructurii existente (conform datelor din 2006), iar suma rămasă realizării unor noi spectacole este de minus (!) 8.529 lei, realizarea obiectivelor cuprinse în Proiectul de Management pe baza căruia am câştigat concursul organizat pentru ocuparea postului de manager al instituţiei este imposibilă.

În consecinţă cer revenirea asupra deciziei luate de către Consiliul Local prin Hotărârea Nr. 3/2007, şi rediscutarea proiectului de buget al instituţiei conform datelor cuprinse în proiectul de buget depus ca anexă a prezentei.

În vederea clarificării situaţiei ivite prin Hotărârea susmenţionată, dorim ca în termen de o săptămână să se organizeze o întâlnire a membrilor Comisiei de Cultură, ai Comisiei Ecomice din cadrul Consiliului Local, cu participarea Consiliului Artistic şi al conducerii teatrului. Pentru această întâlnire propunem ziua de joi 15 februarie ori ziua de luni, 19 februarie, sau oricare dată din acest interval convenabilă Dvs. Dorinţa noastră este ca această întâlnire să fie condusă, mediată de către Dvs.

Cu mulţumiri anticipate:
Bocsárdi László
director

Sf. Gheorghe, 2007-02-14.

Forrás: ahet.ro

süti beállítások módosítása