Csoda a szegedi ég alatt

„Cso­da az árkádok között. Csoda a templom tornyai előtt. Csoda a sze­gedi ég alatt" - Fennállásának 80. évfordulóját ünnepli idén a Szegedi Szabadtéri Játékok. Az elmúlt évtizedek előtt tisztelegve július elsején, pénteken ünnepi előadásként kerül színre Az ember tragédiája, mely a Játékok kezdeti időszakának emblematikus produkciója volt – ezzel visszatér a próza a Dóm térre. Múltidéző összeállításunkban megtudhatják, miért volt az 1933-as nyár nevezetes dátum Az ember tragédiája színpadi történetében.

1933. augusztus 20-án, a Szegedi Hét megnyitóján került először színre a Dóm téren Madách remeke. Az előadást Hont Ferenc állította színre. Ádám szerepében Lehotay Árpád, Éva és Lucifer szerepében Tőkés Anna, illetőleg Táray Ferenc léptek fel. A 300 fős statisztéria, a tánckar, a honvédzenekar és a hatalmas kórus, a templomból kiszűrődő orgonaszó valamint Buday Györgykonvenciókkal szakító, jelzésszerű díszletei és   vetített színpadképei mind-mind hozzájárultak a Madách-mű szegedi sikeréhez.

Hont_Ferenc_s_Buday_Gyrgy_emlktblja_Szeged

Fotó: Kozma János

 

Fritz Mihály szobrász által készített emléktábla őrzi a hajdani két merész fiatal arcvonását, háttérben a Dóm térrel a Pantheonban, a Dóm tér nyugati oldalán.

 

Hont Ferenc, a Játékok egyik megálmodója és rendezője szerint elsősorban a tér nagy méretei miatt – mivel hangerősítő berendezést ak­ko­riban még nem használhattak – „a hangzó szöveg hordozta gondolatokat át kellett alakítani olyan látható színpadi alakzatokká, ame­lyek­nek mindig mélyebb jelentést kell hordozniok, hogy sohasem vál­ja­nak ön­célú látványossággá.” (Gyémánt Csilla)

 

Kik és milyenek voltak a Szegedi Szabadtéri Játékokon a Tragédia fő­sze­repeinek alakítói az elmúlt évtizedekben?

A Szegedi Szabadtéri Játékok 80 éves jubileumi évadára elkészült a Kronológia nevű alkalmazás, amely a Szegedi Szabadtéri honlapján elérhető. Az alkalmazás használata során ismerkedhetünk a Szabadtéri történetével 1931-től napjainkig a digitális idővonal segítségével. Minden egyes előadás pontos időpontja, szereposztása, alkotói és az évadok plakátjait találhatja meg az archívumban, melyben címszavakra is rá lehet keresni.

 

Mit mondanak a korabeli kritikák?
A korabeli sajtó patetikus hang­ját a Dél­magyarország 1933. augusztus 27-i száma alapján il­luszt­ráljuk: „Cso­da az árkádok között. Csoda a templom tornyai előtt. Csoda a sze­gedi ég alatt […] Álmokból és lelkesedésből, kul­tú­rá­ból és aka­rat­ból, hitből és rajongásból készült el ez az óriási szín­pad, ez a szegedi cso­da – és a lelkesedés, az álmok csillagai fölött ma­gasan, szikrázóan és világítóan az augusztusi ég csil­lag­re­gi­ment­je. Csoda a Templom-té­ren, Madách drámai szimfóniája – a sza­bad­té­ri játékok salzburgi ün­ne­pével.”
et33_falanszter
1933. –  „Csoda az árkádok között […]” (Délmagyarország, 1933. aug. 27.)
 A műnek alapvetően vallásos, misz­térium jellegű értelmezését jelzi a Délmagyarország (1933. au­gusz­tus 27.) leírása: „Ahogyan a templom homlokzatán, a kupola ma­gas­ságában aranyló csillogásban felhangzanak a játék harsonái, szin­te valamennyi kép és felhői hang takarja be a teret. Szinte érzik a mennyei magasság, a fenséges határtalanság, amely szinte követelve vár­ja az angyalok énekét […] [a római színről] a meghatott és meg­ej­tett négyezres tömeg fölött a kigyúlt kereszt a szegedi dóm hom­lok­za­tá­nak márvány csúcsán. A csillagok mécses-mezője alatt a kereszt ra­gyo­gása – valami szimbólum az emberség, a szeretet és a tisztaság fe­lé.”

et33_roma A kétszintes misztériumszínpad 300 fős statisztériát és tánckarral, hon­védzenekarral, hatalmas kórussal, a templomból kihallatszó or­go­na­szóval valóságos misztikus élményt varázsol a néző elé.

Lehotay Árpádnak „dekoratív, hatalmas, nagy lendületű Ádámja, Tá­ray Ferenc vörös izzású, ördögi Luciferje, és Tőkés Anna csengő sza­vú, ezerszínű Évája” (uo.) elevenedik meg a színpadon.

 

A Szeged-propaganda egyik pregnáns példája, hogy a Dél­ma­gyar­or­szág (augusztus 28.) a különféle pesti lapok tudósításait is közölte a be­mutató napjaiban. A Pesti Hírlap például így írt az előadásról: „[…] az egyes történeti képek pesszimisztikus kihangzása nem egyéb, mint Lu­cifer ármánya, amellyel Istennel szemben a maga hamis té­te­lé­nek akar igazolást szerezni. De az ördög műve összeomlik az isteni igazság világosságában.”

Ennek a tradicionális értelmezésnek érde­kes el­len­pontját írja meg a Népszava tudósítója: „A szegedi Játék op­ti­mista meg­látásra építi a darabot. Eszerint a Lucifer választotta tra­gi­kus és re­ménytelen históriai jelenetek csak mint víziók vonulnak el az alvó Ádám előtt, aki azután a végső jelenetben az Úr küzdelemre hí­vó és bá­torító szavaiban nyer vigasztalást.”

nezoterA korabeli újságok lehozták a nézőtérről készített elmosódott képet.

 

Háromszor mutatták be ebben az évben a Tragédiát, mindannyi­szor zsú­folt nézőtéren. Vajon él-e közöttünk olyan, aki látta ezt az ominózis előadást, majd' 80 évvel ezelőtt?

 

Az összeállítást Békési Eszter: Játék ötven évig. A Tragédia három főszerepének szegedi alakításairól a korabeli sajtó tükrében c. tanulmányának felhasználásával Csikós Ildikó készítette.

--------------------------

Jelenidő

 

Július elsején Madách Az ember tragédiája c. előadással indul a Szegedi Szabadtéri Játékok 80. jubileumi évada Vidnyánszky Attila  rendezésében. Ádámot Rátóti Zoltán, Évát Ónodi Eszter,  Lucifert Trill Zsolt, Keplert Cserhalmi György, Péter apostolt Blaskó Péter, Miltiádészt Gáspár Sándor alakítja, az Énekes Hobó, az Úr Varga József. A díszlet- és jelmeztervező Olekszandr Bilozub.

DSC_1162

 

Az ember tragédiája
2011. július 1. Péntek 21 óra Dóm tér
2011. július 2. Péntek 21 óra Dóm tér

JEGYVÁSÁRLÁS>>>

 

JÁTÉK

Nyerjen jegyeket a Szegedi Szabadtéri Játékokra! Egy szerencsés ott lehet párjával Az ember tragédiája Dóm téri premierjén!

 

Forrás: Szegedi Szabadtéri Játékok

Fotó:SZTE Egyetemi Könyvtár

süti beállítások módosítása