Ismét kiírták a pályázatot a Vörösmarty Színházra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vörösmarty Színház (8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.) vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére. A korábbihoz képest 95 millióval nőtt az intézmény költségvetése.

Arról, hogy mi történt eddig:

1. Első körben öten jelentkeztek, a második pályázaton pedig már kilencen indultak a székesfehérvári színház igazgatói posztjáért.

2. A szakmai előkészítő bizottság és a színház közalkalmazottai Pesty-Nagy Katit választották, az önkormányzat humán közszolgálati szakbizottsága viszont Szabó Károlyra szavazott, de a városvezetés nem döntött a január 19-ei közgyűlésen.

3. Előző nap levelet kaptak a minisztériumból, miszerint tudomásukra jutott, hogy az egyik pályázó, Szabó Károly nem felel meg a formai kritériumoknak. A levél ügyintézője az a Szakmáry Dalma volt, aki a minisztériumot képviselve vett részt a szakmai bizottság előkészítő munkájában. Cser-Palkovics András polgármester megjegyezte, nem engedik, hogy fehérvári ügyekről ne helyben szülessen döntés.

4. A január 27-i rendkívüli közgyűlésen került újra napirendre az ügy. Az önkormányzat előző este ismét levelet kapott az államtitkárságtól, melyben az előző megállapításokat fenntartva javasolják, hogy a kifogásolt pályázat ügyében vegyék fel a kapcsolatot a Madách Színházzal, és kérjenek tájékoztatást arról, hogy az 1996-2004 közötti időszakban a közgazdász végzettségű Szabó Károly milyen feladatokat látott el, és a szerződései milyen időtartamra szóltak. A Madách igazolása szerint, amit Bóka Viktor jegyző olvasott fel, a TI-SZA Művészeti Tanácsadó Bt. tagja személyes közreműködőként 1996-2010 között folyamatosan végzett művészeti szolgáltatást a színház részére. A jegyző által felolvasott igazolás ugyan kimondja, hogy a betéti társaság egy tagja végzett művészeti szolgáltatást, de hogy ki volt az személyesen, az nem derül ki.

5. A január 27-ei közgyűlés reggelén újabb levél érkezett a városhoz, ezúttal Szabó Károlytól, aki közölte, hogy visszalép a pályázattól. A közgyűléstől végül senki nem kapta meg a minősített többséget, így a színházat továbbra is Quintus Konrád vezeti az új igazgató megválasztásáig, amit azonban új pályázati kiírás fog majd megelőzni.

6. Pesty-Nagy Kati a Magyar Narancsnak elárulta, hogy Cser-Palkovics András közölte vele "nagyon hálás" Quintus Konrádnak az elmúlt hónapokért, és nagyon örülne, ha meg tudná ígérni, hogy nem rúgja ki a következő évben. Később, amikor Pesty-Nagy Quintus Konráddal találkozott volna, megjelent a város részéről a polgármester; a kultúráért felelős alpolgármester, Brájer Éva; a színház jogásza és Szabó Károly gazdasági vezető is. Pesty-Nagy Kati szerint Cser-Palkovics azt mondta: abban az esetben, ha meg tudnak állapodni a staféta átadása kapcsán, akkor az a pályázat, amit az ő kérésére Szabó Károly írt, a fiókjából nem kerül a többi közé. Folytatás itt.

7. Pesty-Nagy Kati a történtek után létrehozta a “Pályázzunk Fehérvárra” Facebook csoportot, egyben mozgalmat, “nemes céllal”. “Mozgalmunk segíteni szeretne Dr. Cser-Palkovics Andrásnak abban, hogy végre megtalálja az igazit. Így, lassan egy éves törekvés után oly fáradt lehet szegény, oly zilált lehet az álma, hogy ennyire kevesen pályáztunk eleddig Koronázó Városának Színházának élére, hogy lelke, s álma nyugalmáért harcba szállunk. Ezért Mozgalmunk célul tűzte ki, hogy minden kedves művész barátunkat felkérjen arra, legközelebb ÖN IS ADJA BE,TE IS ADD BE Pályázatodat a Színház élére! Amennyiben sikerül legalább 100-150 pályázatot beadnunk a következő alkalommal, akkor talán a Polgármester úr is rátérhet egyéb feladataira, (…)… S akkor,végre,igazán lesz miből választania. (…)” – áll az oldal felhívásában, amelyhez már többen csatlakoztak.

8. Az oldalon Pesty-Nagy Kati így fogalmaz: "Őszintén megvallva én pontosan tudom,hogy nem lehetek igazgató, és messze nem érzelmekből szeretnék érveket kovácsolni...hogy egy-egy cikk most jelenik meg, az már tényleg nem rajtam múlik. Néha az ember felad dolgokat, részben velem most ez történik. (...) Az igazságérzetem miatt sosem leszek jó kutyája senkinek, én a hazug művészetben, a gumi gerincű színházban nem hiszek, másra meg esélyt nem látok".

fehervar

Itt a pályázati kiírás:

A vezető foglalkoztatása:

A foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 39. §-a alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszony keretében történik.

A munkaviszony határozott időtartamra 2012. augusztus 1. napjától – 5 évre - 2017. július 31. napjáig jön létre.

A munkába lépés napja: 2012. augusztus 1.

A munkaviszony tekintetében az Mt. 191. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi szabályok irányadóak.

Az intézmény közfeladata:

-       önálló társulattal nagyszínházi, kamaraszínházi, szabadtéri (Nyári Színház) előadások létrehozása, szervezése, fenntartása és közvetítése, vendégtársulatok színházi előadásainak fogadása, szervezése;

-       az Alba Regia Szimfonikus Zenekar működtetése, hangversenyeinek szervezése;

-       tánctársulat működtetése.

Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő költségvetési szerv

A székesfehérvári Vörösmarty Színház különböző művészeti ágakban (színművészet, táncművészet, zeneművészet) szolgálja ki a közönség igényeit. Ennek megfelelően az intézmény igazgatójának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeleteiben a költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó előírások betartásán és a költségvetési szerv vezetőjének kötelezettségeit meghatározó előírásokon túl kiemelt feladatai:

-       A költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, létszámgazdálkodás

-       Törekvés a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások hatékony növelésére

-       Székesfehérvár Megyei Jogú Város városmarketingjének, turisztikai potenciáljának erősítése érdekében együttműködés a Székesfehérvári Turisztikai Non-profit Kft.-vel és az Önkormányzati Kommunikációs Központtal

-       Együttműködés az irányítói jogokat gyakorló önkormányzattal (továbbiakban: önkormányzat) a színházban tartott önkormányzati rendezvények lebonyolítása érdekében

-         Az önkormányzat felkérésére közreműködés városi rendezvények megvalósításában, aktív szerepvállalás a 2013-as Emlékév megrendezésében

-         Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar működtetése, fellépéseinek szervezése

-         Művészek, közreműködők szerződtetése, koncertszervezés és jegyértékesítés a Somorjai Ferenc Mesterbérlet, a Harmonia Albensis (templomi koncertsorozat) és az Ifjúsági hangversenybérlet kapcsán.

 

Az intézmény költségvetésének fő előirányzatai:

2012. évi eredeti költségvetési előirányzat (eFt-ban)

Bevételek: Intézmény működési bevételei               282.954

Önkormányzati támogatás                 696.245

(ebből központi támogatás: 335.700)

__________________________________________

Összesen:                                         979.199

Kiadások: Személyi juttatások                               364.306

Munkaadókat terhelő járulékok         114.500

Dologi kiadások                               500.393

__________________________________________

Összesen:                                         979.199

2012. évben 8 órára számított közalkalmazotti álláshelyek száma: 119 fő.

Pályázati feltételek:

-        az Emtv. 40. § (1) bekezdésében meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség,

(szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség)

-         az Emtv. 40. § (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott legalább 5 év szakmai gyakorlat,

(szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő)

-         büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,

-         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Az elbírálás során előnyt jelenthet:

-         színház működtetési területen szerzett vezetői gyakorlat,

-         kulturális rendezvények, fesztiválok szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-         a Vörösmarty Színház irányítására, működtetésére, tevékenységének szervezésére és menedzselésére vonatkozó konkrét szakmai és vezetői program,

-         a művészeti munka szakmai koncepciója,

-         a látogatottság, nézőszám növelésére szóló tervezet,

-         a pályázó szakmai önéletrajza,

-         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya,

-         iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat(ok) másolata,

-         a szakmai gyakorlatot bizonyító, előadó-művészeti szervezet által kiállított igazolás(ok),

-         a bérezésre és egyéb személyi juttatásokra vonatkozó igény meghatározása: havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások a juttatási formák megjelölésével éves szinten összesen bruttó forintban,

-         nyilatkozat arról, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 191. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,

-         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

-         nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat keretében személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, és pályázatának tartalmát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik,

-         amennyiben a pályázathoz a pályázón kívüli személy önéletrajza, nyilatkozata kerül csatolásra, úgy e személy nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás keretében személyes adatai kezeléséhez, a becsatolt irat tartalmának megismeréséhez hozzájárul,

-         nyilatkozat, hogy a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják-e,

-         nyilatkozat arról, hogy a társulat előtt meghatározott időkeretben vállalja-e a bemutatkozást.

A pályázó programjával kapcsolatos tartalmi követelmények:

-         térjen ki a racionális szervezeti felépítés tervezetére, amely a Nagyszínház, ill. a többi játszóhely felügyeletével, irányításával kapcsolatos sajátosságokat is figyelembe veszi,

-         terjedjen ki a szakmai program a játszóhelyek sajátosságait és a művészeti ágakat figyelembe vevő műsorstruktúra tervezetére, különös tekintettel a gyermekdarabokra, a zenés színpadi művekre, a kísérletező és az interaktív, beavató színházi előadásokra,

-         a bérletkonstrukció tekintetében a korosztályokra épülő, életkori sajátosságokat is vegye figyelembe,

-         térjen ki a Nagyszínház, a Pelikán Kamaraszínház, a Stúdiószínpad, a Kávézó kihasználásának növelésére is,

-         tartalmazza a nyári színházi előadások szervezésével kapcsolatos elképzeléseket,

-         térjen ki a színház marketing és kommunikációs tevékenységének javítását célzó elképzelésekre,

-         fogalmazza meg az Alba Regia Szimfonikus Zenekar működtetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket.

A pályázati felhívás közzététele: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (www.kormany.hu) és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján (www.szekesfehervar.hu) történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján történő közzétételtől számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja:

-         A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat a Vörösmarty Színház igazgatói munkakörére” megjelöléssel Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez lehet benyújtani személyesen vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.).

Postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.

-         A pályázatokkal kapcsolatosan hiánypótlásra legkésőbb a szakmai bizottság ülésének napjáig van lehetőség.

Az elbírálás rendje:

A pályázatok véleményezésére felkért szakmai bizottság és a döntésre javaslatot tevő Humán Közszolgálati Szakbizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül minősítik. Az igazgató kinevezéséről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A nem nyertes pályázatokat az Emtv. 39. § (12) bekezdése alapján a döntést követően a pályázóknak visszajuttatjuk.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Nemzetközi Kapcsolatok és Rendezvényirodáján (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. I. emelet 55.) kérhető személyesen, illetve a 22/537-153 telefonszámon.

süti beállítások módosítása