Rendhagyó történelemóra Novák Ferenccel

A Háromszék Táncegyüttes május 7-11. között rendhagyó történelemórát tart Novák Ferenc vezetésével Csíkszeredán, Kovásznán, Baróton, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. "A magyar tánc évszázadai" címet viselő  rend­ha­gyó tör­té­nelmi beszél­ge­tés izgalmas beavatás lehet a fiatalok számára, de még a tánccal, néptánccal foglalkozó "beavatottak" is sok érdekes újdonságot és összefüggést fedezhetnek fel az előadás révén.

Bizo­nyára keve­sen van­nak tisz­tá­ban a magyar nép­tán­cok tör­té­neti kiala­ku­lá­sá­val, tör­té­nel­mé­vel, tán­ca­ink ere­de­té­vel, az egyes euró­pai tánc-divatok ezer­éves múltra vissza­te­kintő magyar­or­szági elter­je­dé­sé­vel. A Három­szék Tánc­együt­tes tán­co­sai, zené­szei, és a “mode­rá­tor”, a Kossuth-díjas Novák Ferenc arra a fel­adatra vál­lal­koz­nak, hogy eze­ket az érde­kes kap­cso­la­to­kat fel­tár­ják, és tánc­ban-zené­ben meg­ele­ve­nít­sék.
NovakFerencA magyar tánc évszá­za­dai címet viselő rend­ha­gyó tör­té­nelmi beszél­ge­tés a követ­kező hely­szí­ne­ken lát­ható:

 

Május 7., hétfő, 19 óra — Csík­sze­reda, Szak­szer­ve­ze­tek Művelő­dési Háza
Május 8., kedd, 13 óra — Kovászna, Művelő­dési Köz­pont
Május 9., szerda, 13 óra — Kéz­di­vá­sár­hely, Vigadó Művelő­dési Ház—Nagy­te­rem
Május 10., csü­tör­tök, 13 óra — Barót, Városi Művelő­dési Ház
Május 11., pén­tek, 13 és 19 óra — Sep­si­szent­györgy, Lajtha László Stú­dió­te­rem

 

Előadó: Novák Ferenc, Kossuth-díjas és Prima Primissima-díjas koreográfus-rendező, nép­rajz­ku­tató, a Magyar Koreo­grá­fiai Iskola meg­te­remtője

süti beállítások módosítása