Igazgatóhelyettest keres az OSZMI

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet pályázatot hirdet az OSZMI igazgatóhelyettesi posztjára.

 

 

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján    
pályázatot hirdet Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet  igazgatóhelyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1013 Budapest, Krisztina körút 57.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• koordinálja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: OSZMI) távlati és éves munkatervének elkészítését, az éves munkajelentés összeállítását, valamint a munkatervben foglalt feladatok végrehajtását együttműködve az igazgatóval és az illetékes osztályokkal,

• koordinálja a pályázatokat, a Könyvtár és Információs Osztály valamint az Audiovizuális Stúdió és Archívum munkáját, továbbá az intézmény nemzetközi és informatikai tevékenységét,

• gondoskodik az OSZMI alkalmazottainak munkaköri leírásáról, illetve az abban foglaltak betartásáról,

• közreműködik az OSZMI működéséhez szükséges anyagi-gazdasági és személyi feltételek biztosításában,

• szervezi, irányítja és ellátja mindazon adminisztratív jellegű feladatokat, amelyek a szakmai tevékenység eredményességét szolgálják, • egyéni terve alapján tudományos és közművelődési munkát végez,

• helyettesíti az igazgatót és ellátja a feladatköreit az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben és feltételekkel

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

oszmi
Pályázati feltételek: 
§         Egyetem, szakirányú végzettség,
§         nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
§         végzettségének, szakképzettségének,az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         a pályázó büntetlen előéletű és nem áll muzeális intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
§         az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pontjának 3. alpontja, valamint 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján vagyonnyilatkozat tétel
§         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         PhD, tudományos fokozat vagy megszerzése folyamatban,
§         nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:
§         • kreativitás, problémamegoldó készség,
§         • felelősségtudat, döntéshozatali készség, 
§         • önállóság, terhelhetőség,
§         • közösségi szellem,
§         • az átlagost meghaladó informatikai jártasság,
§         • kiemelkedő, szakirányú tudományos tevékenység

Előnyt jelentő kompetenciák:
§         • a hazai és nemzetközi színházi terület ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         • a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz
§         • a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 
§         • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
§         • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez


A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. március 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ács Piroska igazgató nyújt, a 375-1184/123 vagy 124 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet címére történő megküldésével (1013 Budapest, Budapest Krisztina körút. 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EMMI 393/6/2013 12. , valamint a beosztás megnevezését: muzeális intézményi szakmai munkakör.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül az Igazgató által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.Az Igazgató a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül–a fenntartó egyetértésével–dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

süti beállítások módosítása