Gazdasági vezetőt keres a veszprémi színház

A Veszprémi Petőfi Színház pályázatot hirdet a gazdasági vezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időtartam

 

A munkavégzés helye: Veszprémi Petőfi Színház, 8200 Veszprém, Óvári Ferenc u. 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok


A gazdasági vezető feladatai: A gazdasági vezető számára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §-ban meghatározott feladatok ellátása.

 

A gazdasági vezető feladatait az igazgatóval szorosan együttműködve látja el.

 

petofiszinhaz

 

Kiemelt szakmai feladatok:


- ellátja a Veszprémi Petőfi Színház költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat;


- a Veszprémi Petőfi Színház működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok ellátása;


- kötelezettségvállalás ellenjegyzése, érvényesítése, az utalvány ellenjegyzése;


- irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet; gazdasági intézkedéseket hoz;


- a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad.


Illetmény és juttatások:


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

§ Felsőfokú képesítés,


§ a Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett


§ - okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés,


§ - vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői – vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat,


§ az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély csatolása


§ büntetlen előélet,


§ magyar állampolgárság,


§ cselekvőképesség,


§ vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján.


§ legalább öt éves vezetői tapasztalat,


§ felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,

 

Elvárt kompetenciák:


• elhivatottság a gazdasági vezetői szakma és a színház iránt,


• dinamikus, proaktív személyiség,


• jó konfliktus-kezelő és problémamegoldó képesség,


• kiváló kommunikációs készség, prezentációs képesség,


• precizitás, felelősségvállalás, terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,


• eredmény - orientált szemlélet,


• közösségi szellem.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§ színházi vagy költségvetési területen vagy versenyszférában szerzett szakmai-vezetői gyakorlat;


§ angol és/ vagy német nyelv ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

- részletes önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével;


- szakmai vezetői elképzelések megfogalmazása, amely magába foglalja


• egyrészről az intézmény gazdasági területei korszerű vezetői koncepciójának meghatározását (annak érdekében is, hogy a Veszprémi Petőfi Színház gazdasági szervezetének hatékony és racionális működtetése a legkisebb létszámmal, a legmagasabb minőség biztosítása mellett legyen megvalósítható);


• másrészről az intézmény gazdálkodásának racionalizálását célzó vezetői koncepciót a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok betartásával.


- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás);


- iskolai végzettséget, szakképesítést, és amennyiben rendelkezik vele a nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetiben való bemutatása;


- az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély közjegyző által hitelesített másolata,


- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;


- a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja:


A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2014. július 1-től betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje (postai feladás napja): 2014. június 6.


A pályázat benyújtásának módja: csak postai úton nyújtható be, az alábbi címre: Veszprémi Petőfi Színház, Oberfrank Pál igazgató, 8200 Veszprém, Óvári Ferenc u. 2.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Oberfrank Pál igazgató, +36 88 420 444

 

A pályázatok elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább öttagú bizottságot a munkáltatói jogkör gyakorlója kéri fel. A bizottság munkájában Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Irodájának vezetője is részt vesz.


A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. június 27.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Veszprémi Petőfi Színház.

 

 

süti beállítások módosítása