Kiírták a pályázatot a Baross Imre Artista Képző vezetésére

A MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit pályázatot hirdet a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói munkakörére.

 

Pályázati kiírás:

 

A MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak megfelelően, pályázatot hirdet a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A pályázatot meghirdető szerv:
a.) neve: MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.

b.) címe: 1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1.

 

Az Intézmény fenntartója: MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.
1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1.
Cg. 01-09-915113


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015.05.01. napjától 2020.04.30. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola; 1071 Budapest, Városligeti fasor 3.
Továbbiakban: Artistaképző.

 

artistakepzo

Fotó: hir24.hu

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 - az intézmény képviselete,
 - hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások, környezet igényei szerinti megfelelő működés biztosítása,
 - a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola (a továbbiakban: Artistaképző) gazdálkodásának irányítása, követése,
 - minden üzleti év végén a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt módon és határidőre elkészíti az Artistaképző éves mérlegét, nyereség- illetve veszteség kimutatását és ezeket a Fenntartó rendelkezésére bocsátja,
 - a Fenntartót az Artistaképző működéséről folyamatosan (igény szerinte, de legalább negyedévente) tájékoztatja, lehetővé teszi az Artistaképző üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,
 - a Fenntartó hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja,
 - üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amelyet a Fenntartó elé terjeszt,
 - gondoskodik az Artistaképző üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 - az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi a Fenntartónak az Artistaképző közhasznúsági jelentését/mellékletét,
 - képviseli az Iskolát a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,
 - feladata az Artistaképző ügyeinek vitele, egyszemélyi felelős vezetőként irányítja és ellenőrzi az Artistaképző napi munkáját a jogszabályok és az alapító okirat keretei között, illetve a Fenntartó döntéseinek megfelelően,
 - ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok, vagy az Artistaképző működése során, annak nevében kötött szerződések és az Alapító Okirat rendelkezései alapján köteles,
 - az Artistaképző részéről per indítása vagy az Artistaképző perlése esetén az igazgató jogi képviseleti megbízás adásával köteles gondoskodni az Artistaképző szakszerű jogi képviseletének ellátásáról,
 - kialakítja az Artistaképző munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az Artistaképző munkavállalói felett,
 - a munkatársak munkájának koordinálása, ellenőrzése a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, rendszeres kapcsolat ápolása a szakmai munkaközösségekkel és a nevelőtestület tagjaival,
 - az Artistaképzőben folyó pedagógiai munka magas szakmai színvonalának biztosítása,
 - cirkuszművészeti irányzatok követése, fejlesztése és integrálása az iskolai képzésébe,
 - gondoskodik a nemzetközi kapcsolatok építéséről,
 - aktuális hazai, nemzetközi pályázati lehetőségek, illetve a pályázatok megvalósításának nyomon követése,
 - a fenntartói célokhoz, irányokhoz illeszkedő innovatív/adaptív intézményi stratégia végrehajtása, megvalósítása az erőforrások hatékony megszervezésével,
 - a növendékek szakmai gyakorlatának koordinálása a fenntartóval együttműködve,
 - a szükséges erőforrások hatékony megszervezése,
 - jogszabályi környezet naprakész ismerete, a változások folyamatos követése,
 - éves munkaterv kialakítása és betartása, annak hatékony és eredményes kivitelezése,
 - intézményi programok tervezése, szervezése, koordinálása, ellenőrzése,
 - kapcsolattartás a külső szervezetekkel.

 

A vezetői munkakör betöltéséhez szükséges szakmai követelmények és egyéb feltételek:
A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 67.§ (1) bekezdése alapján, nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) pályázat elnyerése után az igazgatói megbízás feltétele, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy az igazgatói megbízással egyidejűleg az adott intézményben pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
büntetlen előélet,
európai uniós tagországi állampolgárság és a magyar nyelv ismerete,
társalgási szintű angol nyelvtudás,
cselekvőképesség,
vezetői gyakorlat.

 

Pályázat előírások:
Az intézmény működését szabályozó jogszabályok ismerete.


A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 - a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,
 - az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata (az eredetit a meghallgatáson kell bemutatni),
 - munkaviszonyról, szakmai gyakorlatról, kiemelkedő közművelődési tevékenységről szóló igazolások,
 - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevény,
 - az Artistaképző növendékek utánpótlási, tehetségkutatási, a képzést megelőző tehetséggondozási program,
 - az Artistaképző szervezeti struktúrája, működési rendje, a szervezeti ábra becsatolásával,
 - az Artistaképző képzési-, pedagógiai elvei, a képzés rendszere,
 - a vezetési elvek és vezetési módszertan rövid ismertetése,
 - az Artistaképző nemzetközi kapcsolatrendszerének szisztémája, az ezzel kapcsolatos szakmai program,
 - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázat, véleményezésre és elbírálására jogosult személyek általi megismeréséhez hozzájárul.


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását és a szerződéskötést követő első munkanapon tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola honlapján (http://www.biak.hu/) történő megjelenéstől számított 30. nap. A határidőbe a megjelenés napja nem számít bele.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Bernadett titkárságvezető nyújt, a (+36-1) 344-6051-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának helye:
A pályázatot személyesen, a pályázó által minden oldalon szignálva, két eredeti példányban, zárt borítékban, a kiírásnak a megjelenésétől számított legkésőbb 30 napon belül „Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola igazgató” jeligére a 1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1. irodában, Nagy Bernadett titkárságvezetőnek kell benyújtani.


A pályázat elbírálása:
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtás határidejének lejáratától számított 30 nap.
A sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított három hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Az Artistaképző vezetőjét a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja.

 

Budapest, 2015. február 23.

Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

képv.: dr. Kriza Zsigmond

 

süti beállítások módosítása