Így zárult a jubileumi POSZT - Itt a gála-tárlat

Szombaton véget ért a 15. POSZT. Cikkünkből kiderül, milyen volt az úgynevezett gálaműsor, miként örültek a díjazottak és milyen gondolatokat fogalmaztak meg a fesztivál végén.

 

"A kö­zön­ség ér­dek­lő­dé­se tö­ret­len volt"
 
 
Páva Zsolt, a ven­dég­lá­tó vá­ros pol­gár­mes­te­re a tíz­na­pos ese­mény szom­ba­ti díj­ki­osz­tó gá­la­est­jén azt ígér­te: a fesz­ti­vált a jö­vő­ben is meg­ren­de­zik Pécsen.
 
"Akik ag­gód­nak a POSZT mi­att, azo­kat sze­ret­ném meg­nyug­tat­ni, hogy az jö­vő­re és az után is lesz" - mond­ta a fi­de­szes po­li­ti­kus. Hangsúlyozta: be kell lát­ni ugyan­ak­kor, hogy a ma­gyar szín­há­zi élet ket­té­sza­kadt. "Ez már tény, és nem a mos­ta­ni fesz­ti­vál mi­att mon­dom, ko­ráb­ban is le­he­tett lát­ni" - tet­te hoz­zá. Páva Zsolt ar­ra kér­te a szín­há­zi szak­ma kép­vi­se­lő­it, a kö­vet­ke­ző egy év­ben gon­dol­ják át, "mit és ho­gyan ér­de­mes csi­nál­ni a POSZT kö­rül", mert ah­hoz, hogy a fesz­ti­vált a jö­vő­ben is jó szív­vel szer­vez­hes­sék meg, "né­hány do­log­nak meg kel­le­ne vál­toz­nia".

Balogh Tibor szí­ni­kri­ti­kus, dra­ma­turg és Perényi Balázs drá­ma­ta­nár, ren­de­ző ál­tal össze­ál­lí­tott ver­seny­prog­ram­ba ti­zen­négy pro­duk­ció, köz­tük két ha­tá­ron tú­li és há­rom füg­get­len szín­há­zi elő­adás ke­rült be, de a dí­ja­kért vé­gül csak tíz elő­adás ver­sen­gett. Ennek oka, hogy az ere­de­ti zsű­ri tag­ja­i­nak ki­vá­lasz­tá­sa kö­rül ki­ala­kult vi­tá­val össze­füg­gés­ben az Örkény István Színház, a STEREO Akt és a Szputnyik Hajózási Társaság úgy dön­tött: a ver­seny­prog­ram­ba be­vá­lo­ga­tott elő­adá­sa­i­kat ját­sza­ni fog­ják ugyan Pécsett, de a ver­seny­ben nem vesz­nek részt.
 
poszt
 

A POSZT-on ti­zen­hat dí­jat osz­tot­tak ki, eb­ből a Nemzeti Színház Isten os­to­ra, a ka­pos­vá­ri Csiky Gergely Színház Szigorúan el­len­őr­zött vo­na­tok, va­la­mint a sep­si­szent­györ­gyi Tamási Áron Színház Meggyeskert cí­mű da­rab­já­hoz egy­aránt négy el­is­me­rés köt­he­tő.

 

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igaz­ga­tó­ja a gá­la­es­ten új­ság­írók­nak azt mond­ta: min­den el­is­me­rés vissza­iga­zo­lást je­lent, amely­nek a tár­su­lat na­gyon örül. "Nagyon ke­mény évad áll mö­göt­tünk, és egy sor ko­moly, a kö­zön­ség ál­tal sze­re­tett elő­adást si­ke­rült lét­re­hoz­ni" - fo­gal­ma­zott. A di­rek­tor a POSZT-tal kap­cso­lat­ban meg­je­gyez­te, hogy azok a fe­szült­sé­gek, ame­lyek min­dig is ott vol­tak a ta­lál­ko­zón, most fel­szín­re tör­tek, és ezt sze­mély sze­rint na­gyon po­zi­tí­van éli meg. "Egy ilyen hely­zet min­dig le­he­tő­ség az új­ra­gon­do­lás­ra, le­he­tő­ség ar­ra, hogy új­ra­fo­gal­maz­zuk a tör­té­ne­tet" - tet­te hoz­zá. Hangsúlyozta: biz­tos ab­ban, hogy a POSZT-ra szük­ség van, és a szak­ma nagy ré­sze ab­ban is egyet­ért, hogy a ta­lál­ko­zót Pécsen kell meg­ren­dez­ni.

"Reméljük, hogy a kö­vet­ke­ző év nem a bot­rá­nyok­ról és az egy­más­nak fe­szü­lés­ről, sok­kal in­kább a szak­má­ról fog szól­ni" - fo­gal­ma­zott Vidnyánszky Attila.

 

Bérczes László, a ka­pos­vá­ri Csiky Gergely Színház Szigorúan el­len­őr­zött vo­na­tok cí­mű elő­adá­sá­nak ren­de­ző­je azt mond­ta, re­mél­te, hogy a da­rab jól sze­re­pel a fesz­ti­vá­lon. "Igazi csa­pat­mun­ka volt, a szor­gal­mas mun­ka gyü­möl­cse" - hang­sú­lyoz­ta. Hozzátette: a POSZT-on el­ért si­ker nagy meg­tisz­tel­te­tést je­lent Kaposvárnak is, amely­nek szín­há­zá­ban új­ra erős tár­su­lat épül.

 

Stenczer Béla szín­mű­vész, a POSZT ügy­ve­ze­tő­je a ta­lál­ko­zó ta­pasz­ta­la­ta­it össze­gez­ve ar­ról szólt, hogy Pécs egy rend­kí­vül gaz­dag, ren­dez­vé­nye­it te­kint­ve jól össze­ál­lí­tott, em­lé­ke­ze­tes, szép fesz­ti­vál­nak ad­ha­tott ott­hont. "Túl a szak­mai fe­szült­sé­ge­ken, a prog­ram nagy­sze­rű, a kö­zön­ség ér­dek­lő­dé­se tö­ret­len volt, a kí­sé­rő­ren­dez­vé­nyek szin­te telt ház előtt zaj­lot­tak, a sza­bad­té­ri ese­mé­nyek ez­re­ket von­zot­tak" - fűz­te hoz­zá. Utalt rá: ver­seny­elő­adá­sok­ból hu­szon­hár­mat tar­tot­tak, Törőcsik Mari szín­mű­vész rosszul­lé­te mi­att egy elő­adás el­ma­radt. A kö­zön­ség 210 egyéb ren­dez­vé­nyen, köz­tük ki­ál­lí­tá­son, nem­ze­ti­sé­gi szín­há­zak pro­duk­ci­ó­in, vizs­ga­elő­adá­so­kon, szak­mai és szín­há­zi ne­ve­lé­si prog­ra­mo­kon ve­he­tett részt.

 

A gáláról képekben:

 

1

1. Szomor György 

"(...) Pár perc, és mozdul a kerék, onnantól nincs visszaút, lövésem sincs, hová tartok, lesz-e majd ki értem nyúl, éltem, ám ez túl kevésnek bizonyult:

Semmi cél az utam végén, cél az utazás maga, zabáltam már a jót, fáj a harmónia (...)" (Részlet a gálán elhangzott dalok szövegéből)
 

 2

2. Részlet az Orient c. előadásból

 

12 

3. Fehér László átveszi a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozata által alapított alkotói díjat

 

3 

4. Gubik Petra énekel

 

22 

5. Vidnyánszky Attila átveszi a Legjobb rendezés díját az Isten ostoráért

 

23 

6. Trokán Anna átveszi a Legjobb előadás díját az Isten ostoráért

 

 24

7.  Részlet az Orient c. előadásból

 

4 

8.  Részlet az Orient c. előadásból

 

 31

9. Részlet az Orient c. előadásból

 

27

10.  A Legjobb férfialakítás díja Horváth Lajos Ottóé lett az Isten ostoráért

 

28 

11.  Részlet az Orient c. előadásból

 

5 

12.  Részlet az Orient c. előadásból

 

9 

13. Sardar Tagirovsky, a Meggyeskert rendezője átveszi a közönségzsűri díját

 

 8

14. Bajomi Nagy Györgynek ítélték a Színházi Dolgozók Szakszervezetének Básti Lajos-díját, Mihályi Győzőtől Vajda Márta vette át

 

10 

15.  Részlet az Orient c. előadásból

 

11 

16.  Részlet az Orient c. előadásból

 

6 

17. A közönség

 

13 

18. Különdíjat kapott a Wilhelm-dalok, Bicskei István vette át

 

14 

19. Venczel Vera zsűritag

 

7 

20.  Részlet az Orient c. előadásból

 

15 

21. Rozs Tamás a legjobb zenének járó díjat vette át

 

16 

22. Szalma Tamás lett a Legjobb férfi mellékszereplő Kelemen Józseffel megosztva

 

21

23.  Részlet az Orient c. előadásból

 

18 

24. Sardar Tagirovsky vette át Benedek Ágnes és Kónya Ütő Bence helyett is a nekik járó díjat

 

 19

25.  Részlet az Orient c. előadásból

 

20 

26. Krizsán Szilvia átveszi a Legjobb női főszereplő díját

 

25 

27. Komáromi Anett (békéscsabai színésznő) és Németh Kristóf (a Játékszín igazgatója) vezette a műsort

 

26 

28. Gubik Petra a Legjobb női alakítás díját kapta a színészzsűritől

 

 17

29. Kelemen József a Legjobb férfi mellékszereplő díjával, mellette a fesztivál díszvendége, Udvaros Dorottya

 

29 

30.  Részlet az Orient c. előadásból

 

30

31.  Részlet az Orient c. előadásból

 

Fotó: Tóth Berta, Nizsai Dániel

foto.szinhaz.hu

 

 

süti beállítások módosítása