Papadimitriu Athinával készül a Zorba, a görög musical

Jantyik Csaba rendezésében, ifj.Jászai László és Papadimitriu Athina főszereplésével szeptember 24-én érkezik a Spirit Színházba az önéletrajzi ihletésű krétai történet, mely a végleteket kutatja, az erény, a szabadság, a halál gondolataival viaskodik.

 

Zorbáról:

 

Zorba egy nyers, szertelen, vad, csupaszív világcsavargó. A másik főhős – a valóságos életben idegenül mozgó, csak az elvont események világában otthonos író – és Zorba közös kalandjainak foglalata ez a világhírű, immár klasszikus musical. Az önéletrajzi ihletésű krétai történet a végleteket kutatja, az erény, a szabadság, a halál gondolataival viaskodik.


A Spirit Színház előadásának főszerepben ifj. Jászai László látható, további szerepekben: Papadimitriu Athina, Pásztor Tibor, Nagyváradi Erzsébet és Simonyi Krisztina.


Rendező: Jantyik Csaba

 

zorbaspirit01

 

"Táncolni kell, Uram. A zene meg majd csak megjön valahonnan.":

 

John Kander-Fred Ebb-Joseph Stein musicalje Nikosz Kazantzakisz Zorba, a görög c. regénye alapján készült.

Zor­bá­tól az író meg­ta­nulja, hogy mi is az a pozi­tív gon­dol­ko­dás: min­dig az élet napos olda­lát kell nézni. A min­dig opti­mista görög örö­mé­ben és bána­tá­ban is egyet tesz: tán­col. Ami­kor a városba kül­dik beszerző kör­útra, az összes pénzt elveri, de min­den­ki­nek hoz aján­dé­kot. Bár­mibe kezd is, min­dent inten­zí­ven és tel­jes oda­adás­sal csi­nál.

 

Az írónak Zorba nem hoz sze­ren­csét. Elő­ször a bánya omlik be, aztán a görög világ­meg­váltó ötlete, a faki­ter­melő vál­lal­ko­zás is befuccsol. A rönkfa szál­lí­tá­sára a hegy­ol­dalba épí­tett drót­pá­lya min­de­nes­tül össze­om­lik, maga alá temetve az író összes meg­ta­ka­rí­tott pén­zét.

 

Az író azon­ban kap cse­rébe valami sok­kal fon­to­sab­bat: elsa­já­títja az élet­igen­lés — a pozi­tív gon­dol­ko­dás — filo­zó­fi­á­ját. A romok alatt már ő java­solja: „Tán­col­junk!”

És itt az egyik klasszi­kus jele­nete követ­ke­zik: a két üres zsebű férfi a ten­ger­par­ton egy őrült szirtakit jár, tel­je­sen meg­fe­led­kezve a per­cek­kel koráb­ban tör­tént kataszt­ró­fá­ról. Hiszen ahogy Zorba mondja: „Ha tele van, mit tehet mást az ember? Tán­col.”

 

Ezt az egyszerű titkot sugallja a színpadi előadás: élvezd az adott percet!

 

Előadások időpontja és helyszíne:


2016 szeptember 24. (szombat) 19:00 Spirit Színház, nyilvános főpróba
2016 szeptember 25. (vasárnap) 15:00 Spirit Színház, nyilvános főpróba
2016 szeptember 25. (vasárnap) 19:00 Spirit Színház, nyilvános főpróba
2016 december 17. (szombat) 19:00 Spirit Színház Bemutató

 

süti beállítások módosítása